هیئت های رسانه ای

فدراسیون برنامه ای را برای هدایت هیئت های رسانه ای به کشورهای عضو با همکاری دبیرخانه سازماندهی می کند
سازمان کل همکاری های اسلامی با هدف تعیین توانمندی های کشورهای اسلامی در
حوزه های عمرانی، فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی، گردشگری و غیره
سرزندگی، ارتقای ارتباطات حرفه ای و تبادل تجربیات بین کشورهای عضو.
سه دوره از این برنامه تاکنون در تونس، آذربایجان و قزاقستان برگزار شده است.

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری