روزهای ملی کشورهای عضو

یک برنامه رسانه ای که توسط فدراسیون برای معرفی کشورهای عضو و دستاوردهای آنها در روزهای ملی برگزار می شود
از طریق گزارش های مطبوعاتی گسترده که در همه خبرگزاری های عضو با تعدادی از
زبان های جهان

 

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری