ارگان های سازمان

  • دستگاه های انشعاب
  • دستگاه های متعلق
  • دستگاه های تخصصی
عضو


اتحادیه مشاوران کشورهای اسلامی

عضو


فدراسیون پیمانکاران کشورهای اسلامی

عضو


تیم واکنش اضطراری کامپیوتری OIC

عضو


موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی

عضو


اتحادیه املاک در کشورهای اسلامی

عضو


مجمع مقامات مرتبط با تنظیم پخش رادیو و تلویزیون در کشورهای عضو OIC

عضو


سازمان توسعه زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری