Pangkalahatang pagtitipon

(General Assembly, ang komposisyon nito at mga tuntunin ng sanggunian):

 1. Ang General Assembly ay ang pinakamataas na katawan ng pederasyon at may lahat ng kinakailangang kapangyarihan at kakayahan upang matiyak ang pagkamit ng mga layunin nito.
 2. Ang General Assembly ay binubuo ng mga kinatawan ng opisyal na pambansang ahensya ng balita ng mga Estado ng Miyembro ng OIC.

 

(Mga pulong ng General Assembly):

 1. Ang Pangkalahatang Asembleya ay nagdaraos ng isang ordinaryong sesyon isang beses bawat dalawang taon, at maaari itong magsagawa ng isang pambihirang sesyon alinsunod sa mga pamamaraan na itinakda sa batas na ito.
 2. Ang Pangkalahatang Pangangasiwa ng Unyon ay tumatawag sa General Assembly upang magpulong para sa regular na sesyon alinsunod sa napagpasyahan sa nakaraang regular na sesyon, at dapat itong ipadala ang agenda na may mga dokumento sa mga miyembro ng hindi bababa sa isang buwan bago ang petsa ng pagpupulong.
 3. Ang Pangkalahatang Pangangasiwa ng Federation ay nananawagan sa General Assembly na magpulong sa isang sesyon ng simpleng mayorya (pambihira o bukas-natapos) batay sa kahilingan ng hindi bababa sa isang-kapat ng bilang ng mga ahensya ng miyembro at ang pag-apruba ng simpleng mayorya, o kung sa tingin ng Executive Council ay kinakailangan.
 4. Kung hindi posible na ipatawag ang sesyon ng General Assembly sa lugar at petsa na tinukoy para dito, o sa alternatibong lugar - kung napagkasunduan - kung gayon ang sesyon ay gaganapin sa punong-tanggapan ng federation sa tinukoy na petsa, o sa isang petsa na hindi hihigit sa tatlong buwan mula sa petsang iyon.
 5. Ang Direktor Heneral ng Federation ay dapat maghanda ng agenda para sa sesyon sa pagsangguni sa Pangulo ng Executive Council o sa Pangulo ng General Assembly.
 6. Sa partikular, ang agenda para sa regular na sesyon ay kinabibilangan ng:

 

A- Pag-ampon ng draft agenda.

B- Halalan para sa Kawanihan.

C - Talakayin ang ulat ng Direktor Heneral sa mga aktibidad ng Federation sa pagitan ng dalawang sesyon.

d- Pag-apruba sa ulat ng Tagapangulo ng Executive Council at ang mga desisyon at aksyon na ginawa niya.

E- Pagpapatibay ng ulat ng Executive Council at mga desisyon sa pagitan ng dalawang sesyon.

F- Pagtatakda ng pangkalahatang balangkas para sa mga plano sa trabaho ng federation, at ang Executive Council ay nakatuon doon kapag pinag-aaralan at inaprubahan nito ang draft na badyet sa pagpaplano na nauugnay sa bawat taon ng pananalapi nang hiwalay.

G- Tukuyin ang petsa (ang unang quarter ng taon kung saan nakatakdang idaos ang pagpupulong) at ang lugar para sa kasunod na regular na sesyon ng General Assembly.

H- Kasama sa talahanayan ang mga talumpati at ulat ng Tagapangulo ng Executive Council, ng Secretary General ng Organization of Islamic Cooperation, ng Director General ng Federation at ng Pangulo ng General Assembly ng Union.

 

 1. Ang bawat miyembro ay may karapatang magmungkahi ng mga paksang isasama sa agenda ng regular na sesyon, sa kondisyon na ang mga paksang ito ay ipinadala sa Direktor Heneral ng Federation na may mga paliwanag na memorandum nito nang hindi bababa sa dalawang buwan bago ang petsa ng pulong.
 2. Maaaring magdagdag ng mga bagong paksa sa agenda kapag nagpulong ang Ordinaryong General Assembly na may pag-apruba ng karamihan sa mga naroroon.
 3. Kasama sa agenda ng pambihirang sesyon ng General Assembly ang paksa o mga paksang may kaugnayan dito, at ang iba pang mga paksa ay maaaring idagdag sa pag-apruba ng dalawang-katlo ng mga miyembrong dumalo.
 4. Ang mga pagpupulong ng General Assembly ay legal kung dadaluhan ng simpleng mayorya ng mga miyembro.
 5. Ang mga desisyon ng Asembleya ay dapat ilabas ng isang simpleng mayorya ng mga miyembrong naroroon, maliban kung itinakda sa batas na ito, at ang mga desisyon ay dapat na may bisa sa lahat ng mga miyembro.
 6. Ang General Assembly ay pumipili sa pamamagitan ng simpleng mayorya sa simula ng bawat sesyon ng isang presidente, isang vice-chairman at isang rapporteur. Ang pangulo ang namumuno sa mga sesyon, namamahala sa mga talakayan, nagpapanatili ng kaayusan, at nag-follow up sa pagpapatupad ng mga desisyon ng session sa pakikipagtulungan sa Pangulo ng Executive Council at sa Direktor Heneral ng federation at nagpapahayag ng anumang mga obserbasyon na sa tingin niya ay angkop sa bagay na ito.
 7. Kung sakaling magkaroon ng pagpupulong, ang miyembro na kumakatawan sa host country ay ang Pangulo ng General Assembly sa panahon ng sesyon na gaganapin sa kanyang bansa, at ang Pangulo ay mananatiling namamahala sa kanyang mga tungkulin hanggang sa ang pagkapangulo ay italaga sa kanyang kahalili sa simula ng susunod na regular na sesyon.
 8. Inendorso ng General Assembly ang mga rekomendasyon at resolusyon ng parehong sesyon.
 9. Ang pagdalo sa mga pulong ng negosyo ng General Assembly ay dapat limitado sa mga miyembro, sa kondisyon na ang pangulo o ang host country kung saan ang teritoryo ay ginaganap ang session ay maaaring mag-imbita ng sinumang tao, katawan o organisasyon na ang presensya ay kapaki-pakinabang na dumalo sa mga pulong bilang isang observer nang hindi kinakailangang ang karapatang bumoto.
Pumunta sa tuktok na pindutan