executive board

(Executive Council, komposisyon at kakayahan nito):

 1. Ang Executive Council ay binubuo ng (XNUMX) siyam na miyembro.Ang punong-tanggapan na bansa, ang Organization of Islamic Cooperation, Palestine at ang Director General ng Union ay permanenteng miyembro ng Executive Council.

 

 1. Ang natitirang mga miyembro ng Executive Council ay pinipili ng isang simpleng mayorya ng mga naroroon, ng General Assembly sa bawat regular na sesyon, sa mga miyembro ng Union ayon sa Arab, African at Asian na mga grupo (tatlong bansa mula sa bawat grupo) at kabilang ang mga bansang nagbabayad ng kontribusyon.
 2. Ang Konsehong Tagapagpaganap ay patuloy na gaganapin ang mga tungkulin nito hanggang sa magpulong ang Pangkalahatang Asamblea at ang mga bagong miyembro ng Konsehong Tagapagpaganap ay mahalal.
 3. Ang pagkapangulo ng Executive Council ay para sa punong-tanggapan na bansa na nagpapangalan sa pangulo.
 4. Ang Executive Council ay pumipili ng isang vice-chairman sa bawat bagong pormasyon ng Konseho sa General Assembly.
 5. Ang Organisasyon ng Kooperasyong Islamiko ay kinakatawan sa mga pagpupulong ng Executive Council ng Kalihim-Heneral nito o ng sinumang opisyal na hinirang niya.
 6. Ang Tagapangulo, Bise Presidente at mga miyembro ng Executive Council ay hindi tatanggap ng anumang kabayaran para sa kanilang trabaho, at wala sa kanila ang dapat ituring na nakatuon sa trabaho sa Federation.

 

(Mga Kakayahan ng Executive Council):

Ginagawa ng Executive Council ang mga sumusunod na gawain:

 1. Ipagpalagay na ang lahat ng kapangyarihan ng General Assembly sa pagitan ng dalawang regular na sesyon, at pagkuha ng mga kinakailangang desisyon, maliban sa gawain at mga kakayahan na inilalaan ng General Assembly para sa sarili nito, at lahat ng desisyon na kinuha ng Konseho ay iniharap sa General Assembly sa unang regular na sesyon para sa pag-apruba.
 2. Hindi maaaring i-veto ng Executive Council ang anumang desisyon na naunang inaprubahan ng General Assembly sa anumang usapin ng mga gawain ng federation.
 3. Pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga desisyon ng General Assembly.
 4. Pag-aaral ng mga ulat ng mga komite at grupong nagtatrabaho, pagpapasya sa mga ito at pagsusumite ng mga kinakailangan sa General Assembly ayon sa mga kapangyarihan.
 5. Pag-apruba ng draft ng pangkalahatang badyet para sa susunod na taon sa loob ng balangkas ng mga planong inaprubahan ng General Assembly.
 6. Pagrepaso sa huling account para sa nakaraang taon ng pananalapi at pagsusumite nito sa General Assembly.
 7. Pag-aaral ng mga nominasyon para sa posisyon ng Direktor Heneral ng Federation at pagsusumite ng mga ito sa General Assembly, kasama ang kanyang mga rekomendasyon, pati na rin ang pag-aaral ng isang panukala upang wakasan ang kanyang mga serbisyo o isang panukala upang i-renew siya para sa pangalawang termino.
 8. Ang mga desisyon at rekomendasyon ng Executive Council sa mga nabanggit na isyu ay dapat kunin ng mayorya ng hindi bababa sa dalawang-katlo ng mga naroroon sa unang balota, at ng isang simpleng mayorya sa ikalawang balota.
 9. Paghirang at pagtataguyod ng mga empleyado ng una at pangalawang kategorya at pagwawakas ng kanilang mga serbisyo batay sa itinaas ng Direktor Heneral ng Federation.
 • Pag-aaral ng mga draft na batas at regulasyon ng Unyon, at ginagabayan dito ng mga batas at regulasyong ipinatutupad sa General Secretariat ng Organization of Islamic Cooperation, at sa loob ng mga limitasyon ng mga kakayahan sa pananalapi ng Unyon.
 1. Maaaring italaga ng Executive Council ang ilan sa mga kapangyarihan nito sa chairman nito, at maaari rin nitong italaga ang general manager ng federation sa ilan sa mga kapangyarihan nito, o upang magsagawa ng mga partikular na gawain.
 2. Ang Executive Council ay may karapatang magtapos ng mga kasunduan na may kaugnayan sa gawain ng Federation sa anumang iba pang organisasyon o katawan, alinsunod sa mga direktiba ng General Assembly.
 3. Pagbuo ng mga pansamantalang komite sa pagtatrabaho at pagtukoy sa kanilang mga gawain.
 4. Pagpapahintulot sa disbursement mula sa pangkalahatang reserba kung kinakailangan.

 

(Mga pulong ng Executive Council):

 1. Ang Executive Council ay nagpupulong sa isang ordinaryong sesyon isang beses sa isang taon sa paanyaya ng kanyang Tagapangulo.Tinatawag din itong magpulong kung ang Tagapangulo ng Konseho ay humiling, o sa kahilingan ng isa o higit pang mga miyembro at sa pag-apruba ng nakararami.
 2. Ang mga pulong ng Executive Council ay magiging legal kung dadaluhan ng simpleng mayorya ng mga miyembro nito, sa kondisyon na ang chairman o ang kanyang kinatawan ay naroroon.
 3. Ang mga desisyon ng Executive Council ay dapat gawin ng isang simpleng mayorya ng mga miyembrong naroroon, maliban kung iba ang itinatadhana ng by-law na ito.
 4. Ang Tagapangulo ng Executive Council, sa mga kaso na nangangailangan ng pagpapalabas ng desisyon ng Konseho - sa pagitan ng dalawang sesyon - upang bumoto sa desisyon sa pamamagitan ng sirkulasyon sa pamamagitan ng fax o e-mail.
 5. Ang Executive Council ay dapat magsagawa ng mga pagpupulong nito sa lugar at petsa na tinukoy para dito, o sa napagkasunduang alternatibong petsa at lugar, at kung hindi posible ang kasunduan, ang pagpupulong ay gaganapin sa punong-tanggapan ng Federation sa tinukoy na petsa o sa loob ng isang petsa na hindi. higit sa tatlong buwan mula sa petsang iyon.
 6. Ang Tagapangulo ng Executive Council, kasama ang imbitasyon na ipinadala niya sa mga miyembro ng Konseho, ay dapat magpadala ng draft agenda at mga kaugnay na dokumento, hindi bababa sa isang buwan bago ang petsa ng pulong.
 7. Ang sinumang miyembro ay maaaring magmungkahi na isama ang anumang paksa sa agenda, sa kondisyon na ang panukala ay ipinadala kasama ang mga dokumento nang hindi bababa sa dalawang buwan bago ang petsa ng pulong, at anumang paksa ay maaaring idagdag sa iminungkahing agenda ng karamihan ng mga miyembrong dumalo.
 8. Ang mga sesyon ng Executive Council ay sarado lahat, at ang konseho o ang chairman nito ay maaaring mag-imbita ng sinumang eksperto na makinabang dito sa isang partikular na isyu nang walang karapatang bumoto.

 

(Tagapangulo ng Lupong Tagapagpaganap):

 1. Ang Tagapangulo ng Executive Council ay dapat isakatuparan ang mga gawain na ipinagkatiwala sa Konseho sa pagitan ng dalawang sesyon nito, sa kondisyon na kanyang iharap ang lahat ng mga desisyon na kanyang gagawin, ang mga aktibidad na kanyang isinasagawa, gayundin kung ano ang kanyang nagawa nang may pahintulot ng Konseho, sa Executive Council sa unang pulong nito para sa pag-apruba, gayundin sa General Assembly para sa pag-apruba.
 2. Ginagawa ng Tagapangulo ng Konseho ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga sumusunod:

A- Pagbibigay ng mga direktiba at tagubilin sa Direktor Heneral ng Federation.

B- Upang tapusin ang mga kasunduan sa mga organisasyon, katawan at indibidwal ayon sa mga desisyon ng General Assembly at Executive Council at ang mga regulasyong ipinapatupad, at maaari niyang pahintulutan ang Bise-Presidente ng Konseho o ang Direktor Heneral ng Federation

C- Kinakatawan ang pederasyon sa mga relasyon nito sa mga ikatlong partido at sa harap ng hudikatura, at maaari niyang pahintulutan ang vice-chairman ng konseho, ang pangkalahatang tagapamahala ng pederasyon, o iba pa.

D- Ang pagpirma sa lahat ng mga dokumento at kasunduan na nagsasangkot ng mga obligasyon na may kaugnayan sa Federation, at maaari niyang pahintulutan ang Bise-Chairman ng Konseho o ang Direktor-Heneral ng Federation, lahat sa loob ng mga limitasyon ng mga regulasyong ipinatutupad sa Federation.

E- Pag-follow-up at kontrolin ang pag-usad ng trabaho sa pederasyon at gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang pagpapatupad ng mga naaangkop na regulasyon.

Pumunta sa tuktok na pindutan