فلسطین

اعلامیه امان در مورد وضعیت بشردوستانه در غزه

عمان (یونا) - متوجه شدند گذاشتن انسانی خطرناک کدام یک در معرض برای او مردم فلسطینی توله سگ ها جنگ اسرائیلی على غزه، و جنایات و قتل عام ها وحشیگری و تخلفات برای قانون بین المللی انسانی کدام یک شما آن را متعهد می شوید نیروها اشتغال اسرائیلی، و تهاجمات جدی على السکان و اموال غیر نظامی به بانک الغربیة چی که در آن اورشلیم الشرقیة مشغول.

و حس کردن به نوبه خود انسانی کدام یک میتوانست که بلند شو با آن کمیسیون اسلامی برای هلال بین المللی و انجمن ها الوطنیة برای هلال قرمز و صلیب قرمز و سازمانها بشریت دیگر.

و خاموش من تصمیمات برونگرا در باره همایش ها بالاترین اسلامی و یک شورا وزرا خارجی سازمان مشارکت اسلامی در باره جنگ على غزه.

و اجرا برای تصمیم گیری و توصیه ها برونگرا در باره جلسات بین کمیسیون اسلامی برای هلال بین المللی و انجمن ها الوطنیة برای هلال بین المللی به کشورها سازمان مشارکت اسلامی کدام یک صدا زدن به من مشارکت و هماهنگی به زمینه های کار انسانی به موقعیت بلایا و بحران ها بشریت.

برگزار شد در هفتم و سی به کمیته اسلامی برای هلال بین المللی، یکی توده ها تخصصی سازمان مشارکت اسلامی به زمینه های کار انسانی و اجتماعی و سالم، در حضور و بصورت پیش فرض روز 16 آوریل 2024 م، شهر عمان سرمایه، پایتخت پادشاهی اردنی هاشمی، و میزبانی شد سخاوتمند من اتحادیه الوطنیة برای هلال قرمز اردنی، و در حضور اعضا کمیسیون اسلامی برای هلال بین المللی و قدری انجمن ها الوطنیة و سازمانها بین المللی، و صادر کرد توصیه ها بعد:

1- ستایش با تلاش مهم کدام یک بلند شو بیرون اتحادیه هلال ماه قرمز اردنی و مسئولین اردنی من در حین عملیات رها کردن هوایی برای کمک بشریت به غزه، و پیگیری آن جدی به من باز کن عبور از آخر من آره ورود کمک بشریت برای تسکین رنج کشیدن در باره مردم فلسطینی به غزه.

2- ستایش با تلاش بشریت بزرگ کدام یک بلند شو بیرون اتحادیه هلال ماه قرمز فلسطینی، و دعوتنامه به من حفاظت و احترام تنظیمش کن پزشکی و امدادگران و ماشین ها آمبولانس و مراکز الصحیة وعملیات آمبولانس و نجات کدام یک بلند شو بیرون .

3- ستایش با تلاش بزرگ کدام یک بلند شو بیرون اتحادیه هلال ماه قرمز مصری، و امکانات لازم است کدام یک شما پیشرفت می کنید برای عملیات کمک بشریت برای مردم فلسطینی به غزه

4- دعوت نامه به من بارگذاری محاصره و باز کنید گذرگاه ها و اجازه دهید با عبور قوافل کمک بشریت بدون محدودیت های با رسیدن به من همه سراسر غزه و حفاظت خدمه آن و آن را فعال کنید عملکرد دور زدن انسانی در قالب پر شده.

5- دعوت نامه به من غیر حمله على بیمارستان ها و حفاظت تنظیمش کن پزشکی و مراکز الصحیة و ماشین ها آمبولانس و امدادگران وعملیات نجات و احترام کرامت بشریت.

6- ستایش على تلاش ها کشورها دیگر کدام یک بلند شو با عملیات رها کردن هوایی برای کمک بشریت و برای بدن ها و انجمن ها و سازمانها الوطنیة و بین المللی، و من او را دعوت کردم ادامه تلاش های او نوع من آره تقدیم کمک بشریت به من مردم فلسطینی به غزه.

7- تایید اهمیت مستندات تخلفات اسرائیلی به جنگ على غزه، و خوش آمدید ایجاد کردن مرکز مستندات تخلفات اسرائیلی به فلسطین، او هست مقر او اتحادیه هلال ماه قرمز اردنی، و کار على مشارکت و هماهنگی با مهمانی و سازمانها نگران حرکت کردن رویه ها تنبیهی در برابر اسرائيل و آزار و اذیت جنایات متعهد شد به فلسطین بخصوص به جنگ على غزه.

8- راهنمایی با تشکر و قدردانی برای یک جمهوری جنوب آفریقا برای انجام آن بالا بردن طرح دعوی در دادگاه در برابر اسرائيل قبل از دادگاه عدالت بین المللی برای شکایت از او در باره یک جرم نابودی جمعی.

9- کار على وضعیت سازوکار برای همکاری و هماهنگی و اتحاد تلاش ها من آره تقدیم کمک بشریت فوری به من بخش غزه.

10-ستایش به نوبه خود مهم کدام یک بلند شو با آن کمیسیون اسلامی برای هلال بین المللی به زمینه های کار انسانی به دامنه کشورها سازمان مشارکت اسلامی در همکاری و هماهنگی با سازمان های و انجمن ها الوطنیة و بین المللی.

11- راهنمایی با تشکر و قدردانی به من اتحادیه هلال ماه قرمز اردنی على حسن پذیرایی و سخاوت هیئت نمایندگی همکاری او به گروه .عمال در هفتم و سی به کمیته اسلامی برای هلال بین المللی به عمان.

12- آسانسور المشارکون به من محل پادشاه برده خداوند دومین و دولت اردنی هاشمی، اسم من هست آیات با تشکر و سپاسگزاری برای میزبانی .عمال در هفتم و سی به کمیته اسلامی برای هلال بین المللی.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا